อรุโณทัย วรรณถาวร.

Eternal นิรัตินิรันดร์กาล / นิรัตินิรันดร์กาล มายาโรส. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558 [2015] - 256 หน้า.

9786161804688 6161804689

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)