อรุโณทัย วรรณถาวร.

Eternal นิรัตินิรันดร์กาล / นิรัตินิรันดร์กาล มายาโรส. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558 [2015] - 256 หน้า.

9786161804688 6161804689

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455