สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - xiii, 321 หน้า.

9789744669858 9744669853


880-05 -- การรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- เอกเทศสัญญา -- ไทย.
880-07 -- การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-09 -- การจ้าง -- ไทย.
880-10 -- การควบคุมค่าเช่า -- ไทย.
880-11 -- เช่าซื้อ -- ไทย.

KPT920 / .ส737 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544