รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [และ] สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558 [2015] - ก-ฏ, 57, 412 หน้า : ภาพประกอบสี.

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญของประเทศ -- ผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน -- การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต้่าง ๆ -- การสร้างความปรองดองสมานฉันท์.

9786167749082 6167749086


880-04 -- ผลงานรัฐบาล -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2557-2558.

JQ1745.ก55ผ4 / ร642 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544