การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ = Prenatal nursing care / Prenatal nursing care บรรณาธิการ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017] - ก-ซ, 290 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162799662 6162799662


ครรภ์ -- การพยาบาล.
สตรีมีครรภ์.

WY157.3 / .ก647 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)