สุรพล ศรีวิทยา.

การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย สุรพล ศรีวิทยา หัวหน้าคณะผู้วิจัย. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015] - 69, 466 หน้า.

เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม -- บทที่ 3 ปแนวความคิดหลักนิติธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมในต่างประเทศและประเทศไทย -- บทที่ 4 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 -- บทที่ 5 กรณีศึกษาคำวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมในต่างประเทศและประเทศไทย -- บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.

9789747725926 9747725924


880-04 -- การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.
880-05 -- การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ.
880-06 -- รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1745 / .ส68323 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544