สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017] - 122 หน้า.

9789742036638 9742036632


880-06 -- การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทย.

KPT4516 / .ส73 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544