60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ / หกสิบปีการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะผู้จัดทำ ไชยธัช บุญภูพันธ์ตันติ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559 [2016] - 263 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-05 -- การจัดการลุ่มน้ำ -- ไทย.
880-06 -- การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย.

TC513.ท9 / ก136 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455