รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011] - 318 หน้า.

9789744496126 9744496126


880-07 -- รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064.5255.ก6 / 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544