วนิดา แสงสารพันธ์.

กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง = Fundamental of administrative law and administrative procedure / Fundamental of administrative law and administrative procedure วนิดา แสงสารพันธ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 199 หน้า. - หลักกฎหมาย . - หลักกฎหมาย .

9786162696022 6162696022


880-05 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.
880-06 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT2730 / .ว363 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544