ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 452 หน้า.

9786162696008 6162696006


880-05 -- เช่าซื้อ -- ไทย.
880-06 -- การควบคุมค่าเช่า -- ไทย.

KPT877 / .ผ932 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544