กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ / รวบรวมโดย สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). - พิมพ์ครั้งที่ 8, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560 [2017] - 379 หน้า.

9786167956213 6167956219


880-06 -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-08 -- คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-09 -- ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ท93 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544