ดุลยภาพแห่งรัฐ : กระบวนทัศน์แห่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ / วีระศักดิ์ เครือเทพ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 [2005] - xiii, 195 หน้า.

รวมการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการในยุคสมัยของการจัดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐ สังคม และพลเมือง.

9749940644 9789749940648


880-04 -- การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ด74 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544