นิทรรศน์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและปูชนียบุคคลข้าวไทย / กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. - กรุงเทพฯ : กอง, 2559 [2016] - 76 หน้า : ภาพประกอบ.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูปข้าวไทย -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย -- บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี -- ยุคก่อนการก่อตั้งนาทดลองคลองรังสิต (ก่อน พ.ศ. 2459) -- ยุคกรมการข้าวสมัยแรก (พ.ศ. 2496-2515) -- ยุคกรมวิชาการเกษตร (พ.ศ. 2515-2549) -- ยุคกรมการข้าวในสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน) -- ปูชนียบุคลด้านข้าวไทย -- บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านข้าว -- รายนามหัวหน้าสถานีทดลองข้าวรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี.


880-03 -- ข้าว -- ไทย -- ประวัติ.

SB191.ข6 / น637 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544