ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

คู่มือศึกษาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2560 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017] - 280 หน้า.

9786164453692 6164453690


880-05 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายรัษฎากร -- ไทย.

KPT3550 / .ท635 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544