อรพรรณ วิเศษสังข์.

การตรวจรับรองส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์เพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป / อรพรรณ วิเศษสังข์, จุมพล สาระนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, 2550 [2007] - 27 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-05 -- ส้มโอ.
880-06 -- ส้มโอ -- โรคและศัตรูพืช.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544