ทัศนัย เศรษฐเสรี.

การวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพของจังหวัดที่เหมาะสมในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (เบียนนาเล่) = The art of public in Ecological Aesthetic : Printing Art Show : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Study for potential assessment of a proper city for an International Art Festival (Biennale) โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี และคณะผู้วิจัย. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558?] [2015?] - 354 แผ่น : ภาพสีประกอบ.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.


880-04 -- เทศกาลศิลปะ -- ไทย.
880-05 -- ศิลปะสมัยใหม่ -- นิทรรศการ.

NX430.ท9 / ท63 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544