สร้างสุขด้วยพลังพลเมือง / คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจและภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016] - ก-ช, 124 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744499257 9744499257


880-04 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.
880-05 -- การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย.
880-07 -- หน้าที่พลเมือง.

JQ1745 / .ส447 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544