ภูมิ มูลศิลป์.

ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม / ภูมิ มูลศิลป์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016] - 179 หน้า.

แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของประชาชนกับการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตามระบอบประชาธิปไตย -- การคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาของต่างประเทศ -- วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาของประเทศไทย

9789744498984 9744498986


880-05 -- ผู้พิพากษา -- การคัดเลือกและการแต่งตั้ง -- ไทย.
880-06 -- อำนาจตุลาการ -- ไทย.

K2146 / .ภ74 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544