จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย = Ethics of the legal prefession / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015] - 182 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการวิจัย จริยธรรมในวิชาชีพ . - ชุดโครงการวิจัย จริยธรรมในวิชาชีพ. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2558. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

9786162796944 6162796949


880-05 -- จรรยาบรรณทางกฎหมาย -- ไทย.
880-06 -- นักกฎหมาย -- จรรยาบรรณ.

KPT1631 / .จ464 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544