รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

หลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2559, [2016] - 582 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการวิจัยจิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ปี นับจาก 14 ตุลา 2516 . - โครงการวิจัยจิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ปี นับจาก 14 ตุลา 2516. .

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9786167787237 6167787239


วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์.
การเมืองกับวรรณกรรม -- ไทย.
ประชาธิปไตยในวรรณกรรม.

PL4200.5 / .ร6864 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)