นวลฉวี ประเสริฐสุข.

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย : ด้านการดูแลสุขภาพจิต = Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension : รายงานการวิจัย / Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension นวลฉวี ประเสริฐสุข, อุรปรีย์ เกิดในมงคล และกันยารัตน์ สอาดเย็น. - นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2558 [2015] - 307 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ชุดโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย . - ชุดโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย. .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557.


880-04 -- ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทย.
880-05 -- ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต -- ไทย.

HV1484.ท92 / น54 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544