ศศิพร เลิศรัตนพันธุ์, 2526-

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากต่อการจัดบริการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) / Readiness of Tak Provincial Local Administration to the service management of the elderly home caregiver volunteers โดย ศศิพร เลิศรัตนพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 12, 125 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)


880-04 -- อาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์ -- ไทย -- ตาก.
880-05 -- ผู้สูงอายุ -- การดูแลในเคหสถาน -- ไทย -- ตาก.

HV40.42 / .ศ56 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)