ไพโรจน์ วายุภาพ.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ไพโรจน์ วายุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่ให้รับกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017] - 771 หน้า.

9786164456136 6164456134


880-06 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .พ939 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544