นารถวรินทร์ พรหมเกิด, 2528-

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / People satisfaction towards services of Welfare Protection Centers, Department of Social Development and Welfare โดย นารถวรินทร์ พรหมเกิด. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 12, 116 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)


880-04 -- สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทย.
880-05 -- ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย.

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ความพึงพอใจของประชาชน

HV400.55 / .น64 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544