พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-

กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. - พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ปรับปรุงแก้ไขโดย วิมาน กฤตพลวิมาน, พีรพล ศรีสิงห์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018] - xxv, 330 หน้า.

9789742036966 9742036969


880-05 -- สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN4748 / .พ62 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544