ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-

หลักกฎหมาย. Principle of law. Private international law / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law Private international law กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดวงเด่น นาคสีหราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 342 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162696480 6162696480


880-07 -- การขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทย.
880-08 -- สัญชาติ -- ไทย.
880-09 -- คนต่างด้าว.
880-10 -- บุคคล (กฎหมายระหว่างประเทศ)

KPT480 / .ด52 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544