สมยศ เชื้อไทย.

นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / Introduction to philosophy of law Philosophy of law นิติปรัชญา ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา สมยศ เชื้อไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 20. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 246 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม. 2559.

9786162696534 6162696537


880-07 -- กฎหมาย (ปรัชญา) -- ปรัชญา.

K230.ส44 / น66 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544