จำปี โสตถิพันธุ์.

อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 137 หน้า.

9786164550773 6164550777


880-05 -- นิติกรรม -- ศัพท์บัญญัติ.
880-06 -- สัญญา -- ศัพท์บัญญัติ.

KPT504 / .จ656 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544