ณรงค์ ใจหาญ, 2500-

โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : บทความวิชาการ / ผู้วิจัย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - 17 หน้า.

สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.


880-04 -- การทุจริต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทย.
880-06 -- การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-07 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4516 / .ณ422 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544