ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร / คณะผู้ดำเนินการ ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2550?] [2007?] - 38 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-03 -- ปุ๋ยชีวภาพ.
880-04 -- ปุ๋ยหมัก.
880-05 -- ปุ๋ยอินทรีย์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544