กมลพร สอนศรี.

เครือข่ายชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศไทย : จากอดีตสู่ประชาคมอาเซียน / กมลพร สอนศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016] - 104 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับการสนับสนุนการตีพิมพ์จาก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

9786164069008 6164069009


880-05 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ฟิลิปปินส์.
880-06 -- ฟิลิปปินส์ -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575.5.ฟ6 / ก44 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544