นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

คนการเมือง / นรนิติ เศรษฐบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016] - 252 หน้า.

1 เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกฯ ผู้ลาออกกลางสภา - - 2 เกษม บุญศรี ประธานสภาฯ อดีตสังฆมนตรี - - 3 ขุนศรีศรากร ผู้ก่อการฯ ทหารหนุ่ม - - 4 คุณพระบริภัณฑ์ฯ “ขุนคลัง” ของหลวงพิบูลฯ - - 5 จำกัด พลางกูร หนึ่งในเสรีไทยผู้สละชีวิต - - 6 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ประธานสภาฯ คนแรก - - 7 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนแรก - - 8 ซิม วีระไวทยะ ผู้ก่อการฯ ฝ่ายพลเรือน - - 9 ดิเรก ชัยนาม ผ๔ก่อการฯ ฝ่ายพลเรือน - - 10 เตียง ศิริขันธ์ เสรีไทยผู้ถูกฆ่าเพราะการเมือง - - 11 ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศนานที่สุด - - 12 ถวิล อุดล ผู้ทำให้ยุบสภาครั้งแรก - - 13 ทวี บุญยเกตุ นายกรัฐมนตรีและประธานสภาฯ สั้นที่สุด แต่สำคัญนัก - - 14 ทองเปลว ชลภูมิ รัฐมนตรีผู้ถูกยิงทิ้ง - - 15 ผิน ชุณหะวัน หัวหน้าคณะรัฐประหาร 2490 - - 16 พจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรี 90 วัน - - 17 พระยามานวราชเสวี ประธานสภาฯ ตอนประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร - - 18 พระยาศรีวิสารวาจา รัฐมนตรีต่างประเทศคนแรก - - 19 พึ่ง ศรีจันทร์ ประธานสภาสามัญชน - - 20 เลียง ไชยกาล เจ้าของกระทู้ล้มรัฐบาล - - 21 วิลาศ โอสถานนท์ ประธานพฤฒสภาคนแรก - - 22 สงวน ตุลารักษ์ ทูตไทยผู้ลี้ภัยในจีน - - 23 สุกิจ นิมมานเหมินทร์ หัวหน้าพรรคสหภูมิ - - 24 เสนีย์ ปราโมช ผู้ที่สภาฯ ไม่ไว้วางใจก่อนเข้าทำงาน - - 25 ไสว สุทธิพิทักษ์ จากนักการเมืองมาเป็นนักการศึกษาสำคัญ - - 26 หลวงครกรรมบดี เลขาธิการสภาฯ คนที่สอง - - 27 หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ทหารเรือคนแรกที่เป็นนายกฯ - - 28 หลวงสุทธิสารรณกร ประธานสภานานที่สุด - - 29 อรพินท์ ไชยกาล ผู้แทนราษฎรสตรีคนแรก - - 30 อินทร สิงหเนตร ผู้ถูกขับจากสภา

9789744499301 9744499303


880-05 -- นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ.


880-06 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS570.5 / .น364 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544