พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น : โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี / โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พิกุล สิทธิประเสริฐกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550 [2007] - 42 หน้า : ภาพประกอบ. - ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ ; เล่มที่ 32 . - ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ ; เล่มที่ 32. .

9789748816029 (pbk.) 9748816028 (pbk.)


880-07 -- การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย -- กาญจนบุรี.
880-08 -- ป่าชุมชน -- ไทย -- กาญจนบุรี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544