คณิต ณ นคร, 2480-

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 930 หน้า.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9786162696282 6162696286


880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ค33 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544