วีระ สมบูรณ์.

ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภิกขุ / วีระ สมบูรณ์, เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2550 [2007] - 102 หน้า.

9789749454733 9749454731


พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.


880-05 -- พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / ว64 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544