ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปวริศร เลิศธรรมเทวี. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 230 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162696688 6162696685


880-06 -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
880-07 -- ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
880-08 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1155 / .ป54 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544