ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย / โดย ประพนธ์ ศาตะมาน และ ไพจิตร ปุญญพันธ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - พระนคร : แสงทองการพิมพ์, 2510 [1967] - 198 หน้า.


880-05 -- ซื้อขาย -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT874 / .ป455 2510

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)