มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2558 (ฉบับรวมเล่ม) / รวบรวมและจัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 [2016] - 2 เล่ม.


880-05 -- งบการเงิน -- มาตรฐาน -- ไทย.
880-06 -- การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย.
880-07 -- การบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย.

HF5681.ง3 / ค36 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544