พินัย ณ นคร.

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล / พินัย ณ นคร. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 464 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162696879 6162696871


880-04 -- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT920 / .พ672 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544