ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / รวบรวมและจัดทำโดย คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สภาวิชาชีพบัญชี, 2557 [2014] - 72 หน้า.

9786169206804 6169206802


880-04 -- รายงานของผู้สอบบัญชี.
880-05 -- การสอบบัญชี.

HF5667.6 / .ต65 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)