ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล, 2503-

การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ปัญหาอายุความในคดีอาญา = [A trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem] / Trial of the Supreme Court's Criminal Division for persons holding political positions : prescription in criminal case problem ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011] - ก-ฉ, 60 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.


880-04 -- กำหนดอายุความ (กฎหมายอาญา) -- ไทย.
880-05 -- อายุความ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4038 / .ท565 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)