ปานทิพย์ ศรีพิมล, 2505-

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ในการให้สัมปทานและแก้ไขสัญญา : กรณีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) / Act on Private Participation in state undertaking, B.E. 2535 (1992) procedure : case study of TOT Public Company Limited (TOT) and CAT Telecom Public Company Limited (CAT) concession amendment ปานทิพย์ ศรีพิมล. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010] - ก-ฌ, 56 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14.


880-04 -- การร่วมค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- สัมปทาน -- ไทย.

KPT3223 / .ป63 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544