สุพจน์ เลียดประถม, 2506-

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / Government administration under the control of senators with the interpellation according to the Thai Coustitution B.E. 2550 สุพจน์ เลียดประถม. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009] - ก-ฌ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13.


ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา.


880-04 -- การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.

JQ1745 / .ส6824 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544