กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์.

มาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน และแนวทางการนำไปวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย : กรณีชุมชนเกษตรริมน้ำ. ระดับ : ชุมชน / เสนอต่อ การเคหะแห่งชาติ ; โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ; นักวิจัย ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์, ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017] - iv, ก-ซ, 118 หน้า : ภาพสีประกอบ. - โครงการศึกษามาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม . - โครงการศึกษามาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม. .

9786164072473 6164072476


880-06 -- ผังเมือง -- มาตรฐาน -- ไทย.

HT169.ท9 / ก726 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)