ศานิตา สืบตระกูล, 2530-

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน : กรณีศึกษาสายรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = [Factors affecting effectiveness of risk management in account and finance office : a case study of Deputy Governor-Account and Finance, Electricity Generating Authority of Thailand] / Factors affecting effectiveness of risk management in account and finance office : a case study of Deputy Governor-Account and Finance, Electricity Generating Authority of Thailand โดย ศานิตา สืบตระกูล. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 11, 70 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.


880-04 -- การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน -- การศึกษาเฉพาะกรณี. -- ไทย
880-05 -- บริษัทกฟผ. -- การบัญชี -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

HD61 / .ศ63 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)