ศศิประภา รัศมี, 2529-

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำ balanced scorecard ไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน = [Factors affecting the successful implementation of the balanced scorecard for performance measurement] / Factors affecting the successful implementation of the balanced scorecard for performance measurement โดย ศศิประภา รัศมี. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 7, 52 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.


880-04 -- การวัดผลเชิงดุลยภาพ (การจัดการ)

HD58.93 / .ศ56 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)