ยุทธนา ยินดีสุข, 2516-

แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 / Guideline for community welfare promotion of sub-district municipalities in Mueang District, Chonburi Province, according to Social Welfare Promotion Act, B.E. 2546 (2003) (Amendment no. 2), B.E. 2007 โดย ยุทธนา ยินดีสุข. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 11, 162 แผ่น.

สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)


880-04 -- สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทย -- ชลบุรี.

HV400.55.ฮ9ช4 / ย73 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)