พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ, 2530-

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล / โดย พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 7, 106 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.


880-04 -- ความผูกพันต่อองค์การ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
880-05 -- อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ทัศนคติ.

HD58.7 / .พ65 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455