พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ, 2530-

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล / โดย พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 7, 106 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.


880-04 -- ความผูกพันต่อองค์การ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
880-05 -- อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ทัศนคติ.

HD58.7 / .พ65 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)