จำปา เยื้องเจริญ.

วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย / ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จำปา เยื้องเจริญ อ่าน-แปล, เทิม มีเต็ม คัดสรุป, คงเดช ประพัฒน์ทอง เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2522 [1979] - 89 หน้า.

จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย 20 กุมภาพันธ์ 2522.


880-05 -- จารึกภาษาไทย -- ไทย -- ลำพูน -- สาระสังเขป.
880-06 -- จารึกภาษาไทย -- ไทย -- ลำพูน -- รายการ.


880-07 -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ -- แหล่งข้อมูล.

CN1221.ล5 / จ63 2522

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544