พัชรี อัสสพันธุ์, 2516-

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / โดย พัชรี อัสสพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 9, 89 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต.


ธนาคารกสิกรไทย.


880-04 -- สัมฤทธิผลขององค์การ -- การประเมินผล.

HD58.9 / .พ627 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)